زبان لیسپ یا Lisp در واقع به طور گسترده در اینترنت استفاده نمی شود، اما از بسیاری جهات مسئول ایجاد اینترنت است. لیسپ که در اواخر دهه 1950 توسط جان مک کارتی اختراع شد، علی رغم نام عجیبش، Lisp جامعه تحقیقاتی را که به ایجاد اینترنت کمک می کرد، متصل کرد.

با گسترش آن از MIT، لیسپ برای اولین بار برخی از ویژگی های مدرن مانند مشروط را معرفی کرد. اما چیزی که در مورد Lisp بسیار جذاب بود این بود که بین کد و داده تمایزی قائل نمی شد. Lisp می تواند کد را به عنوان داده و داده را به عنوان کد تلقی کند.

Lisp به زبان اجازه می دهد تا به طریقی گسترش یابد که طراحان آن هرگز قصد آن را نداشتند و باعث ایجاد اصطلاح “زبان برنامه نویسی قابل برنامه ریزی” شد.

زبان برنامه نویسی Lisp چیست؟

زبان برنامه نویسی Lisp چیست؟