دیباگ کردن یا اشکال زدایی نرم افزار چیست؟ دیباگ اصطلاحی که در برنامه نویسی به فرآیند چند مرحله ای اطلاق می شود که شامل شناسایی یک مشکل، جداسازی منبع آن و سپس تصحیح آن یا کشف راهی برای دور زدن آن است. آخرین مرحله اشکال زدایی (Debugging) نیز شامل آزمایش وصله یا راه حل تایید شده برای اطمینان از کارکرد آن است. اشکال زدایی با تشخیص خطا در کد، اعم از نحوی، منطقی یا غیره، و سپس جایگزینی آنها یا بازنویسی صحیح آنها توسط توسعه دهنده آغاز می شود. دیباگ کردن بخشی از فرایند تست نرم افزار است و بخشی جدایی ناپذیر از کل چرخه عمر توسعه نرم افزار است.

چرخه حیات توسعه نرم افزار (System Development Lifecycle)
چرخه حیات توسعه نرم افزار (System Development Lifecycle)

دیباگ و دیباگ کردن چیست؟

استفاده از اصطلاح دیباگ برای اشکالات نرم افزاری و دیباگ کردن برای اشکال زدایی به Admiral Grace Hopper، پیشگام برنامه نویسی معروف به شوخ طبعی وی نسبت داده می شود. هنگامی که یک باگ (Bug) واقعی (یک حشره) بین رله های الکتریکی گیر کرد و باعث ایجاد مشکل در اولین کامپیوترهای نیروی دریایی ایالات متحده شد، دریاسالار هاپر و تیمش این باگ را از کامپیوتر حذف کردند و شب پره ای را که تا به امروز در اسمیتسونین (Smithsonian) نگهداری می شود نجات دادند.

مهمترین استراتژی های دیباگ کردن چیست؟

Source Code Analyzers یکی از مهمترین ابزارهای اشکال زدایی (Debugging) هستند. این شامل مجموعه ای از ویژگی های مفید مانند شناسایی آسیب پذیری ها، تشخیص خطاهای رایج کد و تجزیه و تحلیل پیچیدگی است که ماژول های پیچیده ای را که درک آنها دشوار است، یافته، تحلیل و آزمایش می کند.

بسیاری از استراتژی های دیگر وجود دارد، از جمله:

استراتژی تجزیه و تحلیل استاتیک: توسعه دهنده کد را بدون اجرای برنامه بررسی می کند.
استراتژی تصحیح خطای تایپ: به عنوان ردیابی نیز شناخته می شود. توسعه دهنده دستورالعمل های تایپ را در قسمت های مختلف کد قرار می دهد تا جریان برنامه را دنبال کند.
استراتژی اشکال زدایی از راه دور: ابزار دیباگ کردن که توسعه دهنده از آن استفاده می کند بر روی سیستم متفاوتی نسبت به سیستم توسعه نرم افزار اجرا می شود.