کلان داده یا Big Data فقط یک انتزاع نیست: این جمله نتیجه یک جامعه آنلاین در حال رشد است که داده ها را به لینت اضافه می کند. کاربرانی که این داده ها را تولید می کنند واقعی هستند و شرکت ها به طور فزاینده ای به دنبال شکستن مسیرهای داده خود و نتیجه گیری هستند که به آنها امکان می دهد و هر روز تصمیمات تجاری بهتری بگیرند. اما همانطور که این تصویر زیر نشان می دهد، گفتن این موضوع بسیار آسان تر می شود و این موضوع کاملا قابل درسک است. حجم داده های تولید شده در هر دقیقه بسیار زیاد است و همچنان در حال رشد است.

اینفوگرافی تولید داده در هر دقیقه

اینفوگرافی داده های تولید شده در هر یک دقیقه
اینفوگرافی داده های تولید شده در هر یک دقیقه